General Data Protection Regulation

GDPR

 

I. Dataskyddsombudet på SOLBET Sp.z o.o.

Agnieszka Robaszkiewicz
e-mail: iodo@solbet.pl

II. Hantering av personuppgifter på SOLBET Sp. z o.o. – Information för Kunder/Kontrahenter

Med hänvisning till Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) som träder i kraft den 25 maj 2018 Europeiska Unionens officiella tidning L 119/1) i det följande kallad GDPR vill vi lämna följande information:

 1. Personuppgiftsansvarig

SOLBET Sp. z o. o. är personuppgiftsansvarig för Dina personuppgifter
Företaget har sitt säte i Solec Kujawski (86-050) på gatuadressen ul. Toruńska 71, tel. 52 387 41 00,
e-mail: sekretariat@solbet.pl.

Gemensamt personuppgiftsansvariga av dina personuppgifter utgörs av: Bolag som ingår i SOLBET- koncernen, dvs:

1) SOLBET LUBARTÓW Spółka Akcyjna med säte i Lubartow (21-100)
på gatuadressen ul. Nowodworska 18, tel. 81 855 62 51,
e-mail: zarzad@solbet-lubartow.com.pl,

2) SOLBET STALOWA WOLA Spółka Akcyjna med säte i Stalowa Wola
(37-450) på gatuadressen ul. Spacerowa 4, tel. 15 842 39 51 do 53,
e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl,

3) SOLBET KOLBUSZOWA Spółka Akcyjna med säte i Kolbuszowa
(36-100) på gatuadressen ul. Kolejowa 10, tel. 17 227 14 44,
e-mail: sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl,

Samtliga bolag i SOLBET koncernen föfogar över gemensam databas med samtliga kontrahenter. Gemensamt personuppgiftsansvariga fastställer gemensamt ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter tillhörande kontrahenter till SOLBET koncernen och fullgör de skyldigheter som följer av GDPR.

 1. Arrangemanget mellan personuppgiftsansvariga

Inom ramen för arrangemanget mellan gemensamt personuppgiftsansvariga har vi fastställt de respektive koncernbolagens roll vid fullgörandet av skyldigheterna enligt GDPR och i synnerhet har vi fastställt:

 1. Att var och en av gemensamt personuppgiftsansvariga ska iaktta vederbörlig aktsamhet i syfte att säkerställa säkerhet i samband med behandlingen av Era personuppgifter, och att vi gemensamt ska välja tekniska medel avseende IT-infrastrukturen och säkerheten för personuppgifter,
 2. Att ansvaret för behandling av respektive avtal med kunden/kontrahenten ligger hos den av Gemensamt personuppgiftsansvariga som sålt varor/tillhandahållit tjänster och fakturerar för detta, eller som ingått ett annat privaträttsligt avtal
 3. Personuppgiftsansvarig, varom sägs i punkt 2 ansvarar för:

– att gentemot de kunder/kontrahenter som han ingått avtal med fullgöra

informationsskyldigheten enligt GDPR,

– att enligt GDPR säkerställa registrerades rättigheter varom sägs i punkt 6.

 1. Ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen

De aktuella personuppgifterna behandlas för att ingå och fullgöra vårt avtal (rättslig grund: artikel 6.1.b GDPR).

 1. Lagringsperiod

Dina personuppgifter ska lagras under hela avtalstiden och efter dess utgång så länge det blir nödvändigt för:

– att hantera kundreklamation

– att säkerställa eller indriva eventuelle fordringar som tillkommer

Personuppgiftsansvariga

– att fullgöra personuppgiftsansvarigas rättsliga skyldigheter som följer av

skatteregler.

 1. Mottagare

Dina personuppgifter kan utlämnas till: Bolag som ingår i SOLBET- koncernen dvs gemensamt personuppgiftsansvariga. Även våra underentreprenörer (personuppgiftsbiträden) t.ex. transportörer, enheter ansvariga för IT och tele-system, jurister, rådgivare kan få tillgång till Dina personuppgifter.

 1. Rättigheter för registrerade

Enligt GDPR har du rätt:

 1. att begära tillgång till sina personuppgifter
 2. att begära rättelse av sina personuppgifter
 3. att begära radering av personuppgifter, begränsning av behandling,
 4. att invända mot behandling av personuppgifter
 5. att invända mot dataportabilitet
 6. att klaga till Datainspektionen.

För att göra sin rätt enligt GDPR gällande ska Du infinna dig personligen hos den Personuppgiftsansvarige som Du ingått avtal med för att bevisa din identitet.

 1. Information om huruvida personuppgifterna ska tillhandahållas obligatoriskt eller frivilligt

Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt men är nödvändigt för att ingå och fullgöra ett avtal.

 1. Dataskyddsombudet för SOLBET koncernen:
  Kontaktuppgifter: e-post iodo@solbet.pl