Den autoklaverade lättbetongen

Egenskaper

Lättbetong är ett material som perfekt passar till idén av hållbar utveckling inom byggandet. Användande av råvaror som är nära till hands, låg vikt, lätt bearbetning, låg energiförbrukning under produktionen samt enkelt byggande, möjlighet att uppföra energisnåla byggnader gör att materialet stämmer överens med principerna för hållbar utveckling. Alla element av lättbetong som tillverkas av SOLBET uppfyller europeiska standarden EN 771-4: Mursten och murblock – Krav – Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong. Produkterna prövas regelbundet av Tekniska universitetet i Cottbus och MPA KIWA i Berlin.

Byggmaterial av naturliga råvaror

Den autoklaverade lättbetongen produceras av naturliga råvaror: sand, vatten, cement, kalk, dvs. råvaror som finns i vår närmaste omgivning. Detta gör att materialet är 100% miljö- och användarvänligt.

Homogent material med gedigen värmeisoleringsförmåga

Materialets porösa struktur gör att lättbetongen är en mycket bra värmeisolator – luften som finns i miljontals porer har gedigna värmeisoleringsegenskaper. Ett bevis på den porösa strukturens skala är att för 1 m3 materialstomme används så mycket som 5 m3 luft. Porositeten som uppgår till 80% gör att materialet tillhör de varmaste konstruktionsmaterialen.

Lättbetongen är ett homogent material. Detta innebär att materialets samtliga fysiska parametrar (ex. värme- och ljudisoleringsförmåga, tryckhållfasthet) är samma i alla riktningar. Materialet homogenitet är en stor fördel då dess egenskaper är samma oavsett riktningen i murelementet. Detta gör att materialet är förutsebar ur teknisk synpunkt. Detta har en stor betydelse för väggar som ingår i byggnadens konstruktion.

HÄLSOSAM OCH SÄKER

Lättbetongen är ett hälsosamt material. Den har en positiv påverkan på boendens hälsa genom att effektivt reglera fukthalten inomhus. Den kan ta upp fuktöverskottet från ett utrymme och avge den när luften blir allt för torr. Lättbetongen är helt beständig mot bakterier, mögel och svamp. Detta eftersom lättbetongens kemiska sammansättning och starka alkaliska reaktion inte främjar tillväxten av dessa mikroorganismer på väggytan.Hållbar

Lättbetongens historia vittnar om materialets hållbarhet. Materialet har över 100 års tradition. Ett bevis på lättbetongens hållbarhet är byggnader som uppförts sedan dess och som fortfarande är i bruk och i mycket gott skick.

FUKTTÅLIG

Lättbetongen tack vare sin höga porositet och stora porer har en liten kapilärsugning. Dessutom skapar uppbyggnaden av lättbetongens inre del förutsättningar som bidrar till en snabb fuktavdunstning. Ett bevis på detta är undersökningar av byggnader som översvämmades under den stora översvämningen år 1997 som möjliggjorde provning av lättbetongens egenskaper i extrema fuktförhållanden. Dessa visade att väggar av lättbetong som stått i vatten i cirka två månader torkade snabbt upp till skicket före översvämningen efter att vattnet försvunnit. Egenskaper av upptorkade väggar: tryckhållfastheten, värmeisoleringsförmågan var samma som i byggnader som aldrig varit översvämmade.

Brandsäkerhet

När man väljer lättbetong satsar man på ett material som erbjuder en hög säkerhetsnivå vid brand. Lättbetongen är ett icke-brännbart material i brandklass A1. Den brinner inte i höga temperaturer eller under eldpåverkan och avger inte heller några giftiga gaser och värmer inte upp sig. Tack vare att materialet har en god isoleringsförmåga leder den inte höga temperaturer. Det är också värt att nämna att på laboratorier som utför provning i höga temperaturer uppförs provningskammare just av lättbetong.

Ergonomisk – lätthanterlig och bekväm att bygga med

Tack vare lättbetongens små volymvikt kan den användas för tillverkning av murelement med stora mått som fortfarande är lätthanterliga och möjliggör en snabb murning av byggnadsdelar. Materialets produktionsteknik gör att lättbetongvaror kan få olika former. Under produktionsprocessen får vi profilerade block med fjäder och not samt element med profilerade montagehandtag – dessa konstruktionslösningar gör att materialet är enkelt och snabbt att bygga med. Tack vare liten vikt kan materialet transporteras på långa avstånd med fullt utnyttjande av transportmedlen. Måttnoggrannheten är också viktig – blocken kapas med precision varför dem kan muras med tunnfog.

En annan fördel med lättbetongen jämfört med andra material är lätt bearbetning, alltså kapning och slipning som gör att önskad form uppnås väldigt snabbt.  För bearbetning används enkla, behändiga och billiga verktyg. Detta förenklar och försnabbar onekligen byggandet och medger ett noggrant byggande. Och begränsar materialavfall till ett minimum. Detta kan vara en inspiration till att själv bygga sitt eget hus.

Systembyggande

Befintliga system för byggande med lättbetong är ett enkelt sätt att uppföra byggnader. Murelementen utgör ett brett sortiment av block, plattor, avväxlingar, U-profiler. Alla element är tillverkade av lättbetong. Dessutom erbjuds ett brett urval av byggkemiska produkter: murbruk, puts, fästmassor till värmeisoleringssystem. Detta skapar ett överskådligt och lätthanterligt system. Detta ger också möjlighet att välja valfritt byggsätt (enskikts väggar, väggar med isolering, flerskikts väggar osv.). En annan viktig fördel är att systemet inte kräver allt för många komponenter. Med hänsyn till enkel kapning behöver man inte samla på sig en hel massa andra produkter (ex. hörndelar, kompletterande murelement, avjämnande element). Systembyggandet ger också möjlighet att på ett korrekt sätt lösa konstruktionsdetaljerna.

Komfortabel för användare, miljövänlig

Lättbetongens struktur säkerställer ett behagligt inneklimat. Vid stora temperaturvariationer utomhus hjälper lättbetongens höga värmetröghet att hålla konstant temperatur inomhus. Ytan av väggar som uppförts av lättbetong är varm på vintern – den stråla inte ut kyla och sval på sommaren vilket positivt påverkar användarnas välmående och komfort.

En vägg som uppförts av ett vitt och icke-smutsande material uppskattas under nyttjandet av bygganden när man måste ex. borra ett hål i väggen. Efter borrning smutsas den borrade väggen inte ner till skillnad från andra material. Denna lilla fördel uppskattas mycket av användarna.

Lättbetongen är ett material som är 100% återvinningsbart. Efter eventuell rivning av byggnaden kan materialet omarbetas och användas för ny produktion.

Modernt material som sparar tid, pengar och krafter

Användande av murelement av lättbetong innebär besparingar både för byggherren och entreprenören. För byggherren är detta en besparing av arbetstid och byggkostnader. För entreprenören ger lättbetongen möjlighet att snabbare och med högre precision jämfört med annan teknik uppföra byggnader.

Lättbetongens produktionsteknik utvecklas ständigt. Det tillkommer nya varianter och nya produkter. Detta skapar nya förutsättningar för detta material.