Värmeisoleringsegenskaper

Värmeisolering

Användning av lättbetong som har mycket goda värmeisoleringsegenskaper är en mycket god lösning och metod för uppförande av energisnåla byggnader.  Parametern som beskriver materialet är värmeledningsförmåga λ. Det är en mängd värmeflöde som i stabila förhållanden passerar igenom 1 m2 yta av ett homogent skikt av ett visst material med 1 m tjocklek vid en temperaturskillnad på skiktets båda ytor på 1 K. Ju mindre värde desto bättre värmeisolering.

En annan parameter som kännetecknar en byggnadsdel avseende på värmeisoleringsförmågan är värmegenomgångskoefficient U. Den anger mängden av ett stabilt värmeflöde som passerar igenom 1 m2 yta av byggnadsdelen vid en temperaturskillnad mellan båda sidor på 1 K. Ju mindre värde desto bättre värmeisoleringsförmåga hos byggnadsdelen. Sammanfattningsvis: ju lägre värde på lambda-talet och U-värdet desto bättre.

Företagets alla produkter har mycket bra värmeisoleringsförmåga. Resultaten sammanställs i tabellen nedan.

VÄRDE AV transmissionskoefficienten U [W/(m2·K)] FÖR VÄGGTJOCKLEK AV GIPS [mm]

 
MedeldensitetVärmeledningsförmåga λR [W/(m·K)]Värde U [W/(m2·K)] för väggtjocklek utan gips [mm]
5075100115150175200240300365420
PP2-0,40,1000,550,410,340,280,24
PP2-0,50,1351,861,381,100,790,61
PP4-0,60,1601,130,800,600,490,41

* λ10,dry, unitS1

För enkikts ytterväggar används block med tjocklek mellan 365 mm till 420 mm i densitetsklass 0,4. I första fallet får man ett U = 0,24 W/(m2·K) – för en vägg av 42 cm block. Dessa är alltså parametrar för byggnadsdelar i energisnåla byggnader. Byggnader som uppförts på det viset är inte bara energisnåla under driften utan även under byggandet.