Solbet Artykuły Organizacja budowy Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy

Każdy inwestor budujący dom ma obowiązek ustanowienie kierownika budowy. Nadzoruje on budowę i jest za nią odpowiedzialny. Jakie są jeszcze obowiązki kierownika budowy? Należy do nich także zorganizowanie i przeprowadzenie budowy tak, aby była bezpieczna i zgodna z przepisami BHP.

Kierownik budowy to osoba, która poświadcza, że nasz dom został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami oraz nadaje się do zamieszkania. Z tego powodu powinien brać udział w odbiorach poszczególnych etapów prac oraz zapewnić usunięcie ewentualnych niedokładności czy usterek. W przypadku katastrofy budowlanej w pierwszej kolejności odpowiada za nią właśnie kierownik budowy.

Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy określa Prawo budowlane. Do jego podstawowych obowiązków należy:

 • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • prowadzenie dokumentacji budowy – dokonywanie wpisów o każdym etapie robót;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
  – przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
  – przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  – wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
  – podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Prawa kierownika budowy

Kierownik budowy ma prawo:

 • występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
 • ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy