Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Dom energooszczędny w standardzie NF40 i NF15

Dom energooszczędny w standardzie NF40 i NF15

Aby dom energooszczędny, który planujemy zbudować, mógł otrzymać dotacje z budżetu państwa, musi spełniać określone standardy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa je mianem NF40 oraz NF15. Standardy te wyznaczają konkretne wymagania techniczne.

 

Za dom energooszczędny według europejskiej normy ISO uznajemy taki, który ma zapotrzebowanie na energię poniżej 70 kWh/m2 w ciągu całego roku. Jest to jedynie dolna granica określająca nowoczesne budownictwo. Należy dążyć, aby wznoszone budynki mieszkalne charakteryzowały się coraz lepszym bilansem energetycznym. Za ideał i cel możemy traktować domy pasywne, zero energetyczne, a nawet dodatnio energetyczne. Aby zachęcić inwestorów do korzystania ze zrównoważonego budownictwa oraz żeby ich inwestycja miała na uwadze dobro natury i ochronę środowiska, powstał program dotacji rządowych. Promowany jest on przez NFOŚiGW i oferuje dopłaty do kredytów hipotecznych dla inwestorów, którzy decydują się na budowę energooszczędnego obiektu, innymi słowy wykorzystującego technologie podwyższające jego standard energetyczny.

Dom energooszczędny z dopłatą

W porównaniu z budynkiem spełniającym wymogi aktualnych przepisów budowlanych, dom energooszczędny ma znacznie mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, czyli c.w.u. Przyjmuje się, że zużycie jest około 3, a nawet 5 razy mniejsze. Program NFOŚiGW wspiera projekty domów tanich w eksploatacji, łatwych do ogrzania, których bilans energetyczny będzie więcej niż zadowalający. Toteż o finansowe wsparcie mogą ubiegać się jedynie inwestorzy planujący wzniesienie budynku o określonym standardzie. Określane są one symbolami NF40 i NF15. Dom oznaczony symbolem NF 40 to taki, którego współczynnik zapotrzebowania na energię wynosi EUco ≤ 40 kWh/(m2·rok). Z kolei kryterium NF15 spełnia budynek zużywający w ciągu roku mniej niż 15 kWh/(m2·rok). Pierwszy z nich określa się jako dom energooszczędny, drugi to budynek pasywny.

Dom energooszczędny a pasywny

Oba projekty muszą wykazywać się zwartą, prostą bryłą, nieskomplikowanym dachem, największą ekspozycją na energię słoneczną południowej elewacji, konstrukcją stworzoną z ciepłych materiałów o odpowiednich parametrach termoizolacyjności, energooszczędną instalacją grzewczą oraz systemem wentylacji mechanicznej. Projekt wnętrza o powierzchni pozbawionej tak zwanych martwych miejsc, powinien być rozplanowany względem stron świata. Konieczna jest też odpowiednia lokalizacja i sprzyjająca działka pod budowę. Porównując dom energooszczędny z pasywnym można powiedzieć, że ten drugi jest jeszcze bardziej ekonomiczny. Świadczy o tym współczynnik zapotrzebowania na ciepło. W większym stopniu uzyskuje on energię korzystając z odnawialnych źródeł, takich jak promieniowanie słoneczne, ciepło ziemi, wody, powietrza czy powstające dzięki biomasie.

Wymagania dla domów NF40 i NF15

Standardy NF40 i NF15 wymagają, aby budynek miał nie tylko określone, ograniczone zapotrzebowanie na ciepło, ale również, aby jego wentylacja grawitacyjna została zastąpiona mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Konieczne jest także ograniczenie infiltracji powietrza zewnętrznego, przez zapewnienie wymaganej szczelności powietrznej ścian budynku. Zarówno okna, jak i drzwi muszą mieć podwyższone parametry izolacyjne. Wymagana jest wysokiej jakości termoizolacyjność przegród, otworów i dachu oraz ograniczenie strat ciepła powstających z winy mostków termicznych. Obostrzenia dotyczą maksymalnych wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła. Wymogi te są łatwiejsze do spełnienia przy zachowaniu odpowiednich wymogów architektonicznych budynku. Kształt budynku powinien być taki, aby stosunek przegród zewnętrznych do jego kubatury ogrzewanej A/V lub powierzchni ogrzewanej A/A był jak najmniejszy. We wnętrzu konieczne jest zachowanie strefowania temperaturowego oraz tzw. buforów termicznych. Budynek powinien być chroniony nie tylko przed chłodem, ale również przed przegrzewaniem, za co odpowiadają elementy zacieniające i pozwalające na nocne przewietrzanie bryły. Instalacje wewnętrzne, w tym przede wszystkim grzewcza, muszą mieć możliwość dostosowywania się do zmian i potrzeb domu. Pozyskiwana energia powinna w jak największym stopniu pochodzić ze źródeł odnawialnych, a cały budynek funkcjonować z poszanowaniem środowiska.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy