Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Dobre materiały budowlane – certyfikaty, dopuszczenia do obrotu

Dobre materiały budowlane – certyfikaty, dopuszczenia do obrotu

Kupując materiały na budowę, powinniśmy zawsze kierować się zasadą – inwestujmy wyłącznie w sprawdzone i pewne, dobre materiały budowlane. Tylko takie spełnią nasze oczekiwania, nie okażą się wybrakowanymi produktami, które w przyszłości będą generować dodatkowe koszty.

 

Wymagania i atesty materiałów budowlanych regulowane w polskim systemie prawnym zostały dostosowane do norm unijnych. I chociaż polskie prawo chroni konsumentów przed złym wyborem, to jednak niektórzy producenci stosują „chwyty niedozwolone”. Dlatego zanim kupimy jakiś materiał budowlany, sprawdźmy, czy ma odpowiednie certyfikaty, oceny i atesty.

Dobre materiały budowlane tylko z CE (Conformite Européene)

CE to podstawowy wyznacznik spełniania przez dany produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej. Jeśli taki symbol znajduje się na produkcie, to znaczy, że spełnia on przewidziane dla niego podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa w zakresie użytkowania. Producent zanim oznaczy swój wyrób znakiem CE, musi poddać go odpowiednim analizom i badaniom. Od czerwca 2015 roku wszystkie dostępne na rynku materiały budowlane muszą być oznaczone znakiem CE. Nowe regulacje maja zapewnić bezpieczeństwo dostępnych materiałów, gdyż wyższe wymagania sprzyjają wyeliminowaniu z rynku niskiej jakości produktów. Podnoszą także odpowiedzialność producentów i importerów.

Normy, deklaracje i oceny

Produkt dopuszczony do obrotu, może mieć także:

  • ocenę techniczną – wystawiana jest na wniosek producenta przez instytuty badawcze, wyznaczone przez ministra ds. budownictwa. Ocena techniczna zastąpiła dotychczasową aprobatę techniczną;
  • normę techniczną – określa ona właściwości, termin przydatności oraz wymagania jakościowe, jakim powinien odpowiadać dany produkt. Normy ustalane są przez Polski Komitet Normalizacji;
  • deklarację właściwości użytkowych – zawiera szczegółowe informacje o danym wyrobie budowlanym np. określenie typu wyrobu, podanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości, wpisanie numeru referencyjnego i daty wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, nazwę i dane adresowe producenta, zastosowanie produktu. Deklarację sporządza producent dla wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną (standardy obowiązujące dla poszczególnych produktów), opracowaną w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i obowiązującą na obszarze Unii Europejskiej lub takich, które otrzymały europejską ocenę techniczną. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Bezpieczne atesty

Wybierając dobre materiały budowlane, zwróćmy uwagę, czy mają one oznaczenia, zapewniające, że wyrób jest bezpieczny dla zdrowia – znaki te są dobrowolne. Warto wybierać takie wyroby, które mają atest higieniczny PZH (wydawany przez Państwowy Zakład Higieny, Zakład Higieny Środowiska). Oznacza on, że produkt jest bezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców pod względem składu chemicznego, przeznaczenia, zastosowania i oddziaływania na środowisko. W trosce o zdrowie dobrze jest też kupować chemię budowlaną, która ma rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

  • Eko-znak – mogą otrzymać go wyroby krajowe i zagraniczne, które spełniają wymagające kryteria ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych. Eko-znak przyznawany jest od 1998 roku przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji.
  • Ecolabel – to ekologiczny znak ustanowiony przez Komisję Europejska w 1992 roku, aby wyróżnić produkty przyjazne dla środowiska. Ecolabel koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i produkcji końcowego towaru pod katem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
  • EKO-ITB – znak ekologiczny przeznaczony dla produktów budowlanych. Przyznawany  jest przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej. O oznaczenie ekologiczne EKO-ITB mogą się starać wyroby budowlane o względnie mniejszej szkodliwości dla środowiska podczas całego cyklu życia produktu.
  • GEV EMICODE – znakiem tym oznaczone są wyroby niskoemisyjne, nadawany jest przez międzynarodową organizację badającą jakość produktów UEL ECO-INSTITUT.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy