Solbet Artykuły Organizacja budowy Murowanie ścian z betonu komórkowego – przewiązanie bloczków

Murowanie ścian z betonu komórkowego – przewiązanie bloczków

Prawidłowe murowanie ścian z betonu komórkowego, jak i z innych materiałów budowlanych, oznacza konieczność odpowiedniego przewiązania elementów murowych. Określa to precyzyjnie Eurokod 6 norma PN-EN 1996-1-1 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1:  Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

  • Elementy murowe powinny być przewiązane wzajemnie z wypełnieniem spoin zaprawą zgodnie ze sprawdzoną praktyką. W miejscach, gdzie nie ma połączenia na pióra i wpusty należy wypełnić zaprawą spoiny pionowe. Spoiny poziome powinny być wypełnione na całej grubości muru.
  • Elementy murowe w murach niezbrojonych powinny zachodzić na siebie w poszczególnych warstwach w taki sposób, by ściana zachowywała się jak jeden element konstrukcyjny.
  • W murach niezbrojonych, elementy murowe o wysokości mniejszej lub równej 250 mm, czyli dla wszystkich bloczków SOLBET, powinny zachodzić na siebie na długości co najmniej 0,4 wysokości elementu murowego lub 40 mm, decyduje wartość większa.

Właściwe murowanie ścian z betonu komórkowego

Jakie powinno być przewiązanie elementów murowych? Dla bloczków SOLBET o wysokości 24 cm należy przyjąć 0,4 x 24 cm = 9,6 cm. Dla łatwiejszego zapamiętania podajemy, że powinno to być nie mniej niż 10 cm.

Niekiedy zdarza się, że na budowach widać np. bloczki 30, 36 lub 42 cm murowane bloczkami układanymi „na boku”. W tym przypadku wysokość elementów murowych się zwiększa, więc należy zwiększyć zakład bloczków. Według postanowień normy, dla elementów większych niż 250 mm, zakład powinien być większy od 0,2 wysokości elementu lub 100 mm. W narożnikach i połączeniach, zakład elementów murowych, jeśli byłby on mniejszy jak podany w wymaganiach powyżej, nie powinien być mniejszy niż grubość elementu; w celu osiągnięcia odpowiedniego zakładu powinny być stosowane elementy przycinane.
Oznacza to, że murując bloczki 30, 36 lub 42 cm „na boku” przewiązanie wynosić powinno nie mniej niż 100 mm, więc znowu jest to 10 cm.

Reasumując:
Prawidłowe murowanie ścian z betonu komórkowego SOLBET oznacza m.in. elementy murowe przewiązane na długość minimum 10 cm.


Właściwe przewiązanie bloczków


Prawidłowo wymurowana ściana


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy