Solbet Artykuły Organizacja budowy Zakończenie budowy domu – ważne formalności

Zakończenie budowy domu – ważne formalności

Zakończenie budowy domu – nawet jeśli jest on wykończony z detalami, nie oznacza, że można w nim zamieszkać. Ze względów formalno-prawnych konieczne jest jeszcze dopełnienie czynności związanych z odbiorem budynku.

Zakończenie budowy to etap,  na którym prace budowlane zostały zamknięte i możemy rozpocząć użytkowanie budynku. Pamiętajmy jednak, że zamieszkanie w budynku po zakończeniu budowy, o którym nie poinformowano odpowiednich urzędów, grozi karą. Jeśli budowa przebiegała zgodnie z projektem, harmonogramem i przepisami, a dziennik budowy prowadzono rzetelnie, odbiór budynku nie powinien przysparzać większych problemów, jednak jest to proces złożony. Zawsze wiąże się on jednak z koniecznością dopełnienia wielu procedur.

Dobre przygotowanie

Zanim przystąpimy do formalnego zamknięcia budowy, konieczne jest zgromadzenie wymaganych dokumentów. Musimy posiadać oryginalny prowadzony na bieżąco dziennik budowy wraz z wpisem zamykającym budowę. Kierownik budowy powinien wydać nam oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i odpowiednimi przepisami. Zakończenie budowy domu wymaga także podpisania przez kierownika budowy informacji o tym, że wykonał pomiary powierzchni użytkowej budynku w sposób określony obowiązującymi przepisami. Jeśli doszło do zmian nieistotnych w projekcie w trakcie budowy, powinno się także dołączyć kopie rysunków projektowych. Niekiedy pożądany jest także opis celu i zakresu tych zmian wraz z oświadczeniem i podpisami projektanta oraz  inspektora nadzoru, jeśli był zatrudniany. Kolejny dokument to wykonana w formie mapki inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Na jej sporządzenie trzeba zarezerwować nawet około dwóch miesięcy. Trzeba też dołączyć protokoły odbioru wszelkich przyłączy albo kserokopie umów podpisanych z dostawcami mediów oraz protokoły lub kserokopie odbioru pionów wentylacyjnych i kominów spalinowych. Jeśli w budynku jest instalacja gazowa, potrzeby będzie także protokół jej odbioru. W domu nieskanalizowanym trzeba zadbać o dołączenie atestu higienicznego szamba, a jeśli będziemy korzystać z własnego ujęcia wody pitnej, także wyniku laboratoryjnego badania potwierdzającego jej zdatność do spożycia. Koszt zgromadzenia dokumentacji może wynieść, w niektórych przypadkach nawet kilka tysięcy złotych.

Pozwolenie na użytkowanie – wyjątkowa sytuacja

Czasami nadzór budowlany nakłada na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ma to miejsce w przypadku legalizacji samowoli budowlanej, albo gdy oddanie do użytku drugiej kondygnacji lub jakiegoś skrzydła budynku odłożono na dalszy termin określony przez inspektora nadzoru budowlanego. Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć wszystkie dokumenty, które są niezbędne przy formalnym zamknięciu budowy. Ponadto dołącza się oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej, które to instytucje należy wcześniej poinformować o zakończeniu budowy. Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku instytucje te nie ustosunkują się do wniosku, wówczas przyjęte jest, że nie wnoszą one żadnych uwag i sprzeciwów.

Zakończenie budowy domu – zgłoszenie wniosku 

O zakończeniu budowy trzeba zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W ciągu 21 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia może on wnieść sprzeciw. W tym czasie możemy spodziewać się kontroli inspektora nadzoru budowlanego, o jej terminie powinniśmy dowiedzieć się z pisemnego zawiadomienia. W trakcie jej przeprowadzania inwestor powinien być na budowie. Inspektor sprawdzi zgodność budynku z projektem budowlanym oraz planem zagospodarowania działki. Jeśli inspektor nie dopatrzy się żadnych uchybień, wyda pozwolenie na użytkowanie. Wówczas zakończenie budowy domu będzie oficjalne. Gdy jednak będą miały one miejsce, liczmy się z karami finansowymi, nie otrzymamy także pozwolenia na użytkowanie. Może też okazać się niezbędne przygotowanie projektu zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikłe z wykonanych robót. Inspektor może też zarządzić wykonanie w określonym czasie takich robót budowlanych, które doprowadzą dom do stanu zgodnego z prawem. W skrajnych przypadkach, gdy inwestor nie zastosuje się do jego poleceń, może zarządzić nawet rozbiórkę całego budynku lub jego części. Jeśli w ciągu 21 dni nie dojdzie do kontroli ani sprzeciwu, można budynek zasiedlić. Jednak najlepiej uzyskać na kserokopii złożonego zawiadomienia adnotację, że inspektor nie wniósł sprzeciwu. Przyda się, kiedy będziemy chcieli nadać budynkowi numer lub zameldować.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy