Solbet Artykuły Organizacja budowy Zgłoszenie zakończenia budowy

Zgłoszenie zakończenia budowy

Każdy inwestor budujący dom z niecierpliwością czeka momentu, kiedy będzie się mógł do niego wprowadzić. Aby jednak w pełni legalnie w nim zamieszkać, należy zawiadomić odpowiedni urząd o zakończeniu budowy. Zgłoszenie zakończenia budowy będzie wymagało od nas zgromadzenia i przedłożenia pewnych dokumentów.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Procedura będzie przebiegała sprawnie, jeżeli zgromadzimy odpowiednie dokumenty.  Brak któregoś z nich spowoduje odrzucenia zgłoszenia, kolejne procedury i oczywiście oddali termin, kiedy będziemy mogli zamieszkać w domu.

Zgłoszenie zakończenia budowy – niezbędne dokumenty

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez uprawnionego geodetę. Dotyczy ona zarówno budynku, jak i przyłączy;
  • kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę);
  • protokoły przyłączy dokonanych przez stosowane instytucje oraz protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji (kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych) dokonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia lub umowy podpisane z dostawcami mediów (mogą być kserokopie);
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami;
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

Zgłoszenie zakończenia budowy nie wymaga opłat skarbowych. Pamiętajmy jednak, aby dla własnego bezpieczeństwa wykonać kopię wszystkich składanych dokumentów.

Zgłoszenie zakończenia budowy – ile trwa postępowanie administracyjne?

Inspektorat Nadzoru Budowalnego ma 21 dni od daty wpłynięcia wniosku na zgłoszenie sprzeciwu. Urząd może także w tym czasie przeprowadzić kontrolę, chociaż nie jest ona obowiązkowa. Jeśli w ciągu 3 tygodni nie otrzymamy sprzeciwu w drodze decyzji, możemy się wprowadzać do nowego domu. Za dzień sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej lub wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Najczęściej urząd wysyła do nas kserokopię złożonego zawiadomienia z adnotacją, że inspektor nie wniósł sprzeciwu. Dokument ten będzie nam potrzebny przy zameldowaniu, nadaniu numeru budynku czy wpisaniu nieruchomości do ksiąg wieczystych.

Pozwolenie na użytkowanie

Jeśli chcemy zamieszkać w domu jeszcze przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych (np. poddasze zostanie oddanie do użytku później), powinniśmy złożyć do Inspektora Nadzoru budowlanego wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Jest on także konieczny w przypadku legalizacji samowoli budowlanej. Urząd określi, ile mamy czasu, aby zakończyć budowę. Po jej zakończeniu musimy zawiadomić o tym nadzór budowlany. Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie dołączamy te same dokumenty, co do zawiadomienia o zakończeniu budowy.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy