Solbet Artykuły Organizacja budowy Zgłoszenie zakończenia budowy

Zgłoszenie zakończenia budowy

Każdy inwestor budujący dom z niecierpliwością czeka momentu, kiedy będzie się mógł do niego wprowadzić. Aby jednak w pełni legalnie w nim zamieszkać, należy zawiadomić odpowiedni urząd o zakończeniu budowy. Zgłoszenie zakończenia budowy będzie wymagało od nas zgromadzenia i przedłożenia pewnych dokumentów.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć do Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jeśli są to budynki mieszkalne jednorodzinne, to jest to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). Procedura będzie przebiegała sprawnie, jeżeli zgromadzimy odpowiednie dokumenty.  Brak któregoś z nich spowoduje odrzucenia zgłoszenia, kolejne procedury i oczywiście oddali termin, kiedy będziemy mogli zamieszkać w domu. W procedurze zebrania dokumentów na pewno będzie pomocny kierownik budowy, ponieważ wie, jakie dokumenty należy złożyć, a nawet część z nich musi zostać przygotowana przez niego.

ZAWIADOMIENIE O zakończeniU budowy – niezbędne dokumenty

Na zakończenie budowy inwestor lub jego pełnomocnik powinien złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z załącznikami, które organ wymaga, przy kończeniu budowy. Zawiadomienie to wypełniony formularz, który można pobrać ze strony organu właściwego dla sprawy (dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych jest to PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). Wzór formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Jeżeli zawiadomienie dotyczy budynku, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenia kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • dokumentację geodezyjną powykonawczą,
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Jeśli wniosek nie składa inwestor, czyli strona postępowania, to należy dostarczyć również pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnik. Wówczas będzie też potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jeżeli zawiadomienie dotyczy budynku, którego projekt został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć:

 • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta (i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego jeśli tego dokumentacja wymaga)
 • oświadczenia kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • protokół badania szczelności instalacji gazowej,
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego (dotyczy to np. wind i innych urządzeń wymagających dozoru technicznego. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych najczęściej jest to zbiornik na gaz LPG)
 • dokumentację geodezyjną powykonawczą,
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Jeśli wniosek nie składa inwestor, czyli strona postępowania, to należy dostarczyć również pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnik. Wówczas będzie też potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zgłoszenie zakończenia budowy – ile trwa postępowanie administracyjne?

Po otrzymaniu zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu lub wezwanie inwestora do uzupełnienia dokumentów. Jeśli tego nie uczyni, inwestor może przystąpić do użytkowania budynku.

UŁATWIONE SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Zawiadomienie i załączniki można składać w formie papierowej i elektronicznej. Ponieważ funkcjonujemy obecnie w czasach coronawirusa, to organ umożliwia składanie zawiadomienia o zakończeniu budowy również w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków. Generator wniosków na oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym:

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl


Treść zaktualizowano 23.02.2022. (TR)
Uwaga:
Staramy się aktualizować na bieżąco treści na stronie www.solbet.pl, ale mogą one ulec dezaktualizacji. Zespół SOLBET

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy