Solbet Artykuły “Projektowanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego wspomagane badaniami” – książka już dostępna!

„Projektowanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego wspomagane badaniami” – książka już dostępna!

Publikacja skierowana jest głównie do projektantów i konstruktorów budowlanych, a także kierowników budów oraz studentów i pracowników wyższych uczelni technicznych na kierunku budownictwo. Szeroko opisuje podstawowe cechy elementów murowych oraz zapraw i murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), które powinny być przez producentów uwzględniane w deklaracjach właściwości użytkowych wyrobów, wraz z wyjaśnieniem procedur służących ich wyznaczaniu. Prezentowane w książce badania doświadczalne uzupełnione są o stosowne grafiki, wykresy, tabele i zależności, a zamieszczone w treści wyniki mogą być wykorzystywane w zewnętrznych pracach projektowych.

„Projektowanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego wspomagane badaniami” to wydana przez PWN praca zespołowa pod redakcyjną opieką Łukasza Drobca, Radosława Jasińskiego i Lecha Misiewicza. SOLBET jest Partnerem wydania. Udostępnione w treści badania prowadzone były w Centrach Badawczych SOLBET i w Katedrze Konstrukcji Budowlanych oraz Laboratorium Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Książkę można kupić w księgarni internetowej PWN (dostępna jest zarówno w wersji drukowanej, jak i w formie e-booka):

PRZEJDŹ DO STRONY ZAKUPU

Na stronie znajduje się też spis treści, a w zakładce „dodatki” można zapoznać się z wybranymi fragmentami.

O autorach:

  • Łukasz Drobiec

Profesor, od 1997 roku pracownik Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od 2017 r. kierownik katedry. W 2004 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym”, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego. W 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe dotyczące elementów murowych i żelbetowych oraz numerycznej analizy konstrukcji z wykorzystanie oprogramowania opartego na MES. Wykonuje opracowania inżynierskie o charakterze ekspertyzowym. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych oraz naukowo-badawczych, a także wielu ekspertyz i projektów. Członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB i International Masonry Society, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i ICOMOS Działa w KT 233 i KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wyróżniony nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2012 roku uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego i został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

  • Radosław Jasiński

Doktor inżynier, adiunkt w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2005 roku obronił z pracę doktorską pt. „Nośność i odkształcalność zbrojonych ścian murowych ścinanych poziomo”, za którą w następnym roku uzyskał nagrodę Ministra Infrastruktury. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i technicznych z zakresu konstrukcji murowych, żelbetowych oraz diagnostyki konstrukcji, współautor wielu ekspertyz oraz projektów obiektów kubaturowych i mostowych. Członek PZITB, International Masonry Society oraz stałego komitetu organizacyjnego Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji (od 2002 roku).

  • Lech Misiewicz

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1980), specjalność mosty i budowle podziemne. Przez wiele lat pracował przy projektowaniu i budowie mostów oraz innych obiektów inżynierskich. Od połowy lat dziewięćdziesiątych związany z przemysłem materiałów budowlanych. Pracując w zarządach firm z sukcesem wprowadził na polski rynek czołowe marki w branżach betonu komórkowego i silikatów, za podstawę sukcesów obierając stały rozwój produktów i technologii ich zastosowania. Dużą wagę przykłada do współpracy ze środowiskiem naukowym, a także do poszerzania wiedzy oraz szkolenia projektantów i wykonawców. Aktywnie uczestniczy w pracach komitetów technicznych europejskich stowarzyszeń: wcześniej silikatów (ECSPA), a obecnie betonu komórkowego (EAACA) – jako przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Betonów. Działa w kilku komitetach technicznych PKN. Jest autorem i współautorem wielu publikacji związanych z projektowaniem i wykonaniem konstrukcji murowych.

„Na rynku wydawniczym brakowało publikacji tak szeroko i szczegółowo opisującej wszystkie aspekty związane z właściwościami jednego z najpopularniejszych materiałów budowlanych do wznoszenia ścian murowanych – ABK. Dużą zaletą książki są liczne opisy normowych procedur badawczych, wzbogacone o wyniki badań doświadczalnych. Godne podkreślenia jest podanie możliwości wykorzystania wyników badań przez projektantów”.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz , Politechnika Wrocławska

„Autorzy wykorzystali swoje bogate doświadczenie zawodowe, wprowadzając liczne opisy, tabele, wykresy i zależności uzyskane z przeprowadzonych badań – stanowiące cenne źródło informacji dla projektantów oraz użytkowników. Książka zawiera wiele rysunków oraz fotografii z prowadzonych badań. Przedstawione zagadnienia ujęto w sposób nowoczesny i czytelny”.

dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg , prof. Politechniki Rzeszowskiej


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy